Home

Bolagsordning aktiekapital lägst högst

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier Aktier av två slag får ges ut, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 20 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 380 000 000 § 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 kronor. § 5. Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st. § 6. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelsesuppleanter Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 46 500 000 aktier och högst 186 000 000 aktier § 4 Aktiekapital. Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två miljoner (2.000.000) kronor och högst åtta miljoner (8.000.000) kronor. Aktierna ska vara uppdelade på två serier, serie A och serie B. Aktier serie A må kunna utgivas till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor och aktier serie B till högst fyra miljoner (4.000.000) kronor Bolagets aktiekapital ska vara lägst åtta miljoner (8 000 000) kronor och högst trettiotvå miljoner (32 000 000) kronor. § 5 Antalet aktier. Antalet aktier ska vara lägst åtta miljoner (8 000 000) och högst trettiotvå miljoner (32 000 000). § 6 Styrelse och revisorer

Bolagsordning Balde

4 § aktiekapital och aktier Aktiekapitalet skall vara lägst åttio miljoner (80.000.000) kronor och högst trehundratjugo miljoner (320.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst etthundrasextio miljoner (160.000.000) Bolagsordning. Share Print. English Aktiekapital och aktier Aktiekapitalet utgör lägst 17 000 000 euro och högst 68 000 000 euro. Antalet aktier ska vara lägst 85 000 000 stycken och högst 340 000 000 stycken. Aktierna kan utges i tre serier, serie A,. § 4 Aktiekapital. Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor

Exempel bolagsordning, privat AB - expowera

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor. 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000 § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor § 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. § 5 Aktieantal. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. § 6 Styrelse. Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter. § 7 Revisorer. Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer Aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 SEK och högst 40.000.000 SEK. § 5. Aktieantal och aktieslag. 5.1 Antal aktier och aktieslag. Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier

Bolagsordning GETINGE AB (publ) org. nr 556408-5032 § 1 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75.000.000) kronor och högst trehundramiljoner (300.000.000) kronor. av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter § 5 Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.000.000 kronor och högst 18 000 000kronor. Antalet aktier skall uppgå till lägst 120.000 och högst 360.000. BOLAGSORDNING Bolagsordning Nacka Energi AB . Nacka kommun 2 (4 Aktiekapitalet skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 kronor. § 5 ANTAL AKTIER Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000

Bolagsordnin

 1. § 4 aktiekapital m.m. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor. Aktier skall kunna ges ut i fem slag: stamaktier serie A, stamaktier serie B, preferensaktier avserie A, preferensaktier av serie B och C-aktier
 2. Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 euro och högst 200 000 euro. Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst120 000 000 stycken. Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter
 3. Antalet aktier skall vara lägst 28.000.000 och högst 112.000.000. 5.AKTIESLAG Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 112.000.000 (motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet) samt aktier av serie B till ett antal av högst 112.000.000 (motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet)
 4. Bolagsordning § 1 Firmanamn Bolagets firma är The Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 4 640 000 och högst 18 560 000 aktier. § 6 Styrelsens sammansättning Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med.
 5. Bolagsordning TF BANK AB 556158-1041. § 4 Aktiekapital. Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer utan eller med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag
 6. Bolagsordning. Nedanstående 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 000 kronor och högst 2 800 000 000 kronor, fördelat på lägst 70 000 000 aktier och högst 280 000 000 aktier. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med högst 5 suppleanter
 7. 4 § Aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara lägst sjuhundrafemtiotusen (750 000) kronor och högst tre miljoner (3 000 000) Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst en (1) revisorssuppleant. Bolagsordning antagen på årsstämma den 27 april 2020

Bolagsordning. Organisationsnummer § 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två hundra miljoner (200 000 000) kronor och högst åtta hundra miljoner § 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio. Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den 5 maj 2020 § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. § 5 Antal aktier och aktieslag Antalet aktier ska uppgå till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 Antalet aktier skall vara lägst 28.000.000 och högst 112.000.000. 5.AKTIESLAG Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 112.000.000 (motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet) samt aktier av serie B till ett antal av högst 112.000.000 (motsvarande det fulla tillåtna aktiekapitalet) § 4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER Aktiekapitalet utgör lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000. § 5 AKTIESLAG Aktier skall kunna utges i två serier; serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie

Bolagsordning - SOS ALAR

Bolagsordning för CirChem AB (publ) org.nr 556951 - 7427 §4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000 kronor. Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. §7 Revisorer Bolaget ska utse en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt,. Bolagsordning. Bolagsordning § 5 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 euro och högst 200 000 euro. Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter

Bolagsordning - Metri

Bolagsordning SBB Treasury Oyj . Hållbarhet. § 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet utgör lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor. § 5 Aktier. Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000 stycken. Aktier skall kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A,. § 4 Aktiekapital och aktier Aktiekapitalet skall utgöra lägst 58 000 000 kronor och högst 232 000 000 kronor. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning; Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 20 maj 2016. Investerare Bolagsordning 1 § Företagsnamn. Bolagets företagsnamn är Ambea AB (publ). 2 § Säte. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 3 § Verksamhetsföremål. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag erbjuda tjänster av... 4 § Aktiekapital. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst. Bolagsordning för Campus Roslagen AB Antagen av kommunfullmäktige Bolagets aktiekapital skall vara lägst 22 miljoner (22.000.000) kronor och högst 28 miljoner § 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst en och högst nio (9) ledamöter samt lägst noll och högst nio (9) suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 2 suppleanter. Styrelsen väljs varje är på årsstämman för tiden fram till näst

Bolagsordning - Geting

 1. Bolagsordning § 1 Firma. Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). § 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. § 3 Verksamhet. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och fastighetsägande bolag... § 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet ska.
 2. BOLAGSORDNING § 1. Firma. Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. Aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 SEK och högst 40.000.000 SEK. § 5. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter
 3. BOLAGSORDNING . Organisationsnummer: 556036- 2138 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyra miljarder (4 000 000 000) kronor och högst sexton miljarder § 6 Styrelse och revisorer . Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter
 4. Bolagsordning §1 Firma Bolagets firma är ScandBook Holding AB. Bolaget är publikt §4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. §5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 3 300 000 och högst 13 200 000. §6 Aktie
 5. Aktiekapital. Aktiekapitalet skall utgöra lägst sju Styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna. och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämman den 30 juni 2020
 6. Bolagsordning. Bolagsordning Fortnox AB § 1 - FÖRETAGSNAMN §4 - AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. § 5 - AKTIEANTAL Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.

Bolagsordning - Hexatroni

Bolagsordning för Lammhults Design Group AB (publ) Org nr 556541-2094 §4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall utgöra lägst (femtiomiljoner) 50.000.000 kronor och högst Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter Bolagsordning för Intrum AB (publ). Investors Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 300 000 kronor och högst 5 200 000 kronor. § 7. Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) styrelseledamöter, med högst fyra (4) styrelsesuppleanter Bolagsordning för Nilsson Special Vehicles AB (publ) § 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. § 5 Antalet aktier. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. § 7 Revisorer

Bolagsordning Catena A

 1. BOLAGSORDNING FÖR HERNÖ GIN antagen vid bolagsstämma 2018-02-28. § 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst 512 000 och högst 2 048 000 SEK. Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. § 8 REVISORE
 2. Nedan bolagsordning antogs på årsstämma den 26 maj 2020. 4 § Aktiekapital. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. 5 § Aktierna. Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000
 3. BOLAGSORDNING § 1 Företagsnamn . Bolagets företagsnamn är Brinova Fastigheter AB Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 160 000 000 kronor och högst 640 000 000 kronor. § 5 Aktier . Antal aktier i Bolaget ska vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken. Aktier av två slag får ges ut,.

Bolagsordning för Pricer AB (org.nr. 556427-7993) §4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst femtiomiljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor. §5 Antalet aktie Bolagsordning för Wntresearch AB , Org. nr: 556738-7864 § 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara lägst 5 267 565 kronor och högst 21 070 260 kronor. § 5 Antal aktier. Antalet aktier skall vara lägst 58 528 500 och högst 234 114 000 stycken. § 6 Styrelse Bolagsordning - Tele2 AB, org. nr 556410-8917 Antagen av Årsstämma den 11 maj 2020 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 250.000.000 kronor och högst 1.000.000.000 kronor. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst samma antal suppleanter Bolagsordning för Transtema Group AB (publ), 556988-0411 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. § 5 Antalet aktier. Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000. § 6 Styrelse. Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter Bolagsordning för Lindab International AB org. nr 556606-5446 § 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 kronor. Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter

Bolagsordning | Metacon

Starta aktiebolag: del 2 - Bolagsordning - Snaljapen

 1. Quickbits bolagsordning antas vid årsstämman. Organisationsnumret är 559066-2093 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken. § 6. Styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med.
 2. Bolagsordning för BrainCool AB (publ) Org. nr. 556813-5957 Antagen på årsstämma 2017. 4 Aktiekapital; Antalet aktier skall vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000. 6 Styrelse; Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter
 3. Bolagsordning. 1 Företagsnamn; Bolagets företagsnamn är Immunicum AB (publ bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital; Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.
 4. BOLAGSORDNING § 1 Bolagets företagsnamn är Hexagon Aktiebolag. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtiomiljoner (50 000 000) euro och högst tvåhundramiljoner (200 000 000) euro. Antalet aktier skall vara lägst enmiljardfyrahundramiljoner.
Styrelsen | Kinnevik

Bolagsordning - Catellas senaste styrdokumentet och stadga

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 maj 2020. 4 § Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 5 § Antal aktier. Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter Bolagsordning för Roslagsbostäder aktiebolag Antagen av Bolagets aktiekapital skall vara lägst tre miljoner sjuhundrafemtio tusen (3.750.000) kronor Antal aktier skall vara lägst 75000 och högst 300000 stycken. § 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst en och högst nio (9) ledamöter samt lägst noll och högst. Antalet aktier ska vara lägst 43 750 000 stycken och högst 175 000 000 stycken. Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i Fastator uppgår till 24 649 104,65 SEK fördelat på 77 028 450 aktier

Bolagsordning för Inwido AB (publ), org.nr 556633-3828. 1. Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor. 5. Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 st. och högst 200 000 000 st.. § 5 Aktiekapital och antal aktier. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 4 maj 2021. Dokument. Bolagsordning - 4 maj 2021. Svenska 4 maj, 2021; Storytel i siffror Enligt Enorama Pharmas bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 3 680 000 aktier och högst 14 720 000 aktier. Per 24 november 2020 avgivande uppgår Bolagets aktiekapital till 922 684,8375 SEK fördelat på 5 905 183 aktier

Bolagsordning för Växjöbostäder AB Dokumenttyp § 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 87.500.000 kronor och högst 350.000.000 kronor. 6 § Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 2.500 och högst 10.000 aktier. § 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två oc § 1 Bolagets företagsnamn är Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ). § 2 Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter i företrädesvis Öresundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. § 3 Styrelsen har sitt säte i Malmö. § 4 Aktiekapital skall utgöra lägst 155 000 000 och högst 620 000.

BOLAGSORDNING för CombiGene AB (org. nr 556403-3818) 4 § Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 5 § Aktieantal Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst en miljard sjuhundra miljoner (1.700 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) BOLAGSORDNING 2 556012-6293 § 7 Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre, högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter för dem Bolagsordning Bolagsordning för Scandic Hotels Group AB (publ), Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 28 125 000 kronor och högst 112 500 000 kronor. § 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 112 500 000 och högst 450 000 000. § 6. Styrelsen skall,. Enligt Capacents bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Capacent har ett aktiekapital om 543 120 SEK fördelat på 2 715 600 aktier Bolagsordning § 1 Firma Bolagets firma skall vara Nordic Flanges Group AB (publ). § 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. § 3 Verksamhet Bolaget skall genom moderbolag och dotterbolag bedriva handel och industriell verksamhe

Bolagsordning för AB Sigtunahem* § 1 Firma. Bolagets firma är Aktiebolaget Sigtunahem. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter Bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning Aktiebolag, org Aktiekapital § 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antal aktier § 6 Antal aktier skall vara lägst 2 000 och högst 8 000. Styrelse § 7 Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst femto BOLAGSORDNING § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Saniona AB. Bolaget är publikt § 4 Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet utgör lägst 1 470 000 kronor och högst 5 880 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 29 400 000 stycken och högst 117 600 000 stycken. § 5 Styrels BOLAGSORDNING § 1. Företagsnamn Aktiebolagets företagsnamn (firma) Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 kronor. § 5. Antal aktier Lägst 1 000 st och högst 4 000 st aktier. § 6. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst noll och högst två.

Bolagsordning för Bravida Holding AB (publ), organisationsnummer 556891-5390, 4 § AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor Bolagsordning Jernhusen AB org. nr 556584-2027 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor och högst en miljard sexhundra miljoner(1.600.000.000) kronor. § 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst fyra miljoner (4.000.000) och högst sexton miljoner (16.000.000). § 6 Styrelse och.

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) § 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) Bolagsordning för Lernia AB Om Lernia Kontakta oss Press Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst fjorton miljoner (14 § 7. Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 140 000 aktier och högst 560 000 aktier. § 8. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med tre Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Landskrona.

Bolagsordning § 1 Företagsnamn. Bolagets företagsnamn är CDON AB. Bolaget är publikt (publ). § 2 Styrelsens säte. Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun. § 3 Verksamhetsföremål. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva... § 4 Aktiekapital.. Bolagsordning. Antagen på årsstämma i Dextech Medical AB den 30 november 2016. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.. Bolagsordning. Bolagsordning. Evolution Gaming Group AB (publ) (556994-5792) 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst 450 000 euro och högst 1 800 000 euro. 5 Antal aktier. Antalet aktier ska vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000. 6 Styrelse Bolagets aktiekapital ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor. § 8 Styrelse . Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i.

 • Flipr Hackathon 2020.
 • Стеллар курс к доллару.
 • Buxcoin earn money.
 • Эмулятор Андроид на смарт ТВ.
 • Lillie Pokémon.
 • BrewDog Bottles.
 • Bitcoin ATM milton keynes.
 • Fastighetsregister Finland.
 • Flytta företaget till Spanien.
 • Top trading books.
 • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader 2021.
 • RNHB aflossingsvrij.
 • Blocket Bostad Avesta.
 • Rengöra ugn med Coca Cola.
 • Klarna Financing.
 • Revenge spam.
 • Glasrör till ljuslykta.
 • Andra månadsfaktura till delbetalning Klarna.
 • SSI network.
 • Palladium koers verwachting.
 • Scheinselbständigkeit Versicherungsvertreter Urteile.
 • Madventure.
 • MIT online courses.
 • Hur många röstar på SD.
 • CBI supervisory priorities 2021.
 • Beräkna elförbrukning lägenhet.
 • Acne DNA test.
 • How do I choose the partial non resident taxpayer status.
 • IJssalon te koop Apeldoorn.
 • CSN extra lån.
 • FTX trading pairs.
 • Ericsson kvartalsrapport Q2 2020.
 • Dukascopy leverage.
 • Skola till salu Hestra.
 • Beatles vinyl records price guide.
 • Microsoft twitter.
 • Emuparadise PS2.
 • Nationwide Distributor Walmart.
 • Bauhausstol.
 • Digitaler Euro 2021.
 • Verwachting energieprijzen toekomst.